თანხმობა ინტერნეტ-საიტის www.7heaven.ge მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

მე, პერსონალური მონაცემების სუბიექტი, შემდგომ ტექსტში "მომხმარებლად" წოდებული, უკუკავშირის ფორმების (შემდგომ ტექსტში „ფორმები") მეშვეობით ინტერნეტ-საიტზე www.7heaven.ge და ყველა ქვედომენზე ინფორმაციის გაგზავნისას, ვაცხადებ წინამდებარე თანხმობას ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე (შემდგომ ტექსტში „თანხმობა").

თანხმობის მიღების მომენტად მიიჩნევა საიტის ნებისმიერ გვერდზე ფორმის შესაბამისი ველის მარკირება და ფორმის გაგზავნის ღილაკზე დაჭერა. მომხმარებელი იძლევა თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თანხმობას შპს H Group Contruction-ს, რეგისტრირებულს მისამართზე: ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ., ს. 22, ბ. 30 (შემდგომ ტექსტში „ოპერატორი"), რომელსაც ეკუთვნის საიტი, შემდეგი პირობებით:

1. ეს თანხმობა იძლევა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენების გარეშე, ასევე მათი გამოყენებით;

2. თანხმობა იძლევა მომხმარებლის მიერ ფორმებში მითითებული ან ამ საიტზე მითითებული, ელექტრონული კავშირის სხვა საშუალებით ოპერატორისთვის გადაცემული შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე:

— გვარი, სახელი, მამის სახელი;

— თანამდებობა, ორგანიზაცია;

— ტელეფონი;

— ქვეყანა;

— ქალაქი;

— ინტერესების, მომსახურებისა და მიმართულებების სფეროები;

— ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

— მომხმარებლის მიერ მითითებული სხვა პერსონალური მონაცემები.
 

 3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები:

— მომხმარებლების პასუხები და მოთხოვნები;

— მომხმარებლის მიერ ოპერატორის საიტთან მუშაობის უზრუნველყოფა;

— მომხმარებელთან სამოქალაქო-სამართლებრივი შეთანხმების დადება.
 

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, ოპერატორი უფლებამოსილია განახორციელოს: მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შეკრება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, შეგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება,გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, წარდგენა, წვდომა), გაუპიროვნება, ბლოკირება, წაშლა, განადგურება.
 

5. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა ოპერატორის უფლებამონაცვლეებისა, საიტზე მათი უფლებების გასხვისებისას და იმ პირებისა, რომლებიც ახორციელებენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ოპერატორის დავალებით და მისი სახელით.
 

6. თანხმობა მიეცემა მომხმარებლის მიერ მთელი იმ ვადით, რომელიც სჭირდება ოპერატორს დამუშავების მიზნების მისაღწევად, მინიმუმ 5 წლით.
 

7. მომხმარებელს შეუძლია გამოითხოვოს თანხმობა წერილობითი განცხადების ოპერატორის მისამართზე გაგზავნით (2626, ქ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ., სახლი 22, ბ. 30)

დაგვიკავშირდით

ბინების შესახებ ყველა დეტალების გასარკვევად:

მობრძანდით გაყიდვების ოფისში